(f.d. Centrex Användarförening)

Stadgar

S T A D G A R: 2019-04-11

§ 1 Namn och organisationstillhörighet

1.1 Föreningens namn är Användarföreningen för tjänstebaserad telefoni.

§ 2 Föreningens syfte

2.1 Inriktning
Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas erfarenheter av tjänstebaserad telefoni, företrädesvis kommunikationssystemet Centrex och främja utvecklingen av detta samt därtill hörande produkter och tjänster.

2.2 Inre arbete
Föreningen skall arbeta för utbyte av information och erfarenheter mellan medlemmarna, stödja medlemmarnas kompetensuppbyggnad samt stimulera utvecklings- och nyttjandeidéer.

2.3 Arbete mot leverantörer och distributörer
Föreningen skall genom sin styrelse eller sina arbetsgrupper sammanställa medlemmarnas krav, önskemål och synpunkter samt förmedla dessa till leverantörer/distributörer av tjänstebaserad telefoni, företrädesvis Centrex. Föreningen skall vara mottagare av information från leverantörerna/distributörerna.

§ 3 Medlemskap och dess upphörande, medlemsavgifter

3.1 Fullt medlemskap
Rätt till fullt medlemskap har företag, institutioner, privat eller offentlig organisation som har ett Centrexsystem eller annat system för tjänstebaserad telefoni. 

3.2 Begränsat medlemskap
Styrelsen kan bevilja begränsat medlemskap för leverantörer/distributörer av produkter, stödsystem eller tjänster avsedda för tjänstebaserad telefoni, företrädesvis Centrex.

3.3 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör efter skriftlig uppsägning eller om medlemsavgift ej erlagts inom fastställd tid.

3.4 Uteslutning
Styrelsen kan utesluta medlem som verkat mot föreningens syfte eller på annat sätt skadat föreningens verksamhet och inriktning.

3.5 Medlemsavgift
För deltagande i föreningens arbete skall medlem årligen erlägga av medlemsmöte fastställd service- och medlemsavgift inom tid som bestäms av medlemsmöte.

3.6 Medlemsregister
Föreningen ska föra register över medlemmar och deras utsedda representanter. Ändamålet med registret är att möjliggöra kontakt mellan styrelsen och medlemmarna och mellan medlemmarna. Dessutom kan registret efter styrelsens beslut användas för att distribuera sådan information som bedöms vara till fördel för medlemmarna.
 
Registret får inte lämnas ut till tredje person och på Internet ska det finnas på de lösenordsskyddade sidorna. I och med medlemskapet medger medlemmen och dess representant att uppgifter enligt medlemsansökan registreras och att dessa uppgifter även kan komma att finnas på föreningens Internetsidor (www.aftt.se).

§ 4 Medlemsrepresentation

4.1 Fullvärdig medlem
Juridisk person som är fullvärdig medlem utser representant och ersättare för denne. Representant eller tjänstgörande ersättare har en röst vid medlemsmöte.

4.2 Begränsat medlemskap
Juridisk och enskild person, som beviljats begränsat medlemskap, skall utse ombud eller ersättare för denna. Ombud eller tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt vid medlemsmöte men ej rösträtt.

§ 5 Föreningsorganisation och förvaltning

5.1 Föreningsorganisation Föreningens organ är:
 • Årsmöte
 • Medlemsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Valberedning
 • Arbetsgrupper
Föreningen bör dessutom genom att arrangera seminarier eller andra arrangemang verka för föreningens syften.

5.2 Firmateckning
 Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Styrelsen kan skriftligen delegera firmateckningsrätt till annan styrelseledamot eller ledare för arbetsgrupp.

5.3 Räkenskapsår
Räkenskapsår tillika verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

5.4 Dokumentation
5.4.1 Möten och sammanträden
Medlemsmöten och styrelsemöten skall protokollföras. Protokoll skall vara utarbetat och justerat inom 30 dagar efter genomfört möte. Medlemsmötesprotokoll skall distribueras till representanter, ombud och personliga medlemmar.
5.4.2 Ekonomi
Föreningens ekonomi redovisas enligt god redovisningssed. Ekonomisk dokumentation arkiveras i enlighet med gällande lag och förordning.
5.4.3 Korrespondens
Korrespondens sparas i kronologisk ordning. Gallring sker efter avslutad revision. Korrespondens med anknytning till protokoll och räkenskaper arkiveras.
5.4.4 Årsavslutning
Verksamhetsberättelse och bokslut avseende gånget redovisningsår skall vara upprättad senast 21 dagar före årsmötet. För revisionen upprättas revisionsberättelse som skall föreligga senast 7 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse arkiveras. Styrelsen beslutar om arkiveringsplats.
5.4.5 Årsplan
Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår skall vara upprättade senast 30 dagar före årsmötet.
5.4.6 Arbetsgrupper
Arbetsgrupper rapporterar skriftligt enligt varje uppdrag.

5.5 Ersättningar
Styrelsen, inklusive adjungerade ledamöter, revisorer och deltagare i arbetsgrupper erhåller ersättning för omkostnader för resor och uppehälle enligt statlig norm.

§ 6 Representation

6.1 Allmänt
Om ej annat överenskommits i särskilt fall representeras föreningen av ordföranden.

§ 7 Medlemsmöten

7.1 Deltagare
Utöver medlemsrepresentanter och medlemsombud har leverantörer och distributörer av tjänstebaserad telefoni, företrädesvis Centrex rätt att närvara med av styrelsen beslutat antal representanter.

7.2 Beslutsordning
Deltagande i beslutet är de vid mötet närvarande medlemsrepresentanterna. Fullmaktsröstning tillämpas ej. Beslut fattas normalt genom acklamation. Om omröstning begärs skall den ske genom handuppräckning. Vid personval kan dock sluten omröstning förekomma om representant så begär. Vid omröstning gäller enkel majoritet, utom i fråga om stadgeändring, uteslutning eller föreningens upplösning, då beslut skall fattas med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.

7.3 Kallelse
Kallelse till medlemsmöte skall sändas ut senast 30 dagar före mötesdagen. Dagordning med kompletterande handlingar skall sändas ut senast 14 dagar före mötesdagen.

7.4 Motion
Motion kan avlämnas av medlem. Den skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet för behandling och yttrande av styrelsen.

7.5 Förslag
Styrelsen, valberedningen och revisorerna kan avlämna skriftligt förslag inför medlemsmöte.

7.6 Motions- och förslagsbehandling
Endast motioner och förslag enligt 7.4 och 7.5 kan tas upp till beslut vid medlemsmöte.

7.7 Årsmöte
Årsmöte skall hållas senast den 15 juni varje år och arrangeras av sittande styrelse. Mötet inleds av ordinarie ordförande. Från och med punkt 3 på dagordningen leds mötet av den vid mötet särskilt utsedde. Vid mötet skall följande punkter behandlas:
 1. Prövning av att förberedelser för mötet skett på stadgeenligt sätt
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare av mötet
 4. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
 5. Inlämnade motioner och förslag
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Redogörelse för det ekonomiska resultatet
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om hantering av över- eller underskott
 11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift- och serviceavgift för innevarande verksamhetsår
 13. Verksamhetsplan och budget för tiden fram till nästa årsmöte
 14. Val av styrelse
  • Ordförande för ett år
  • Ledamöter för två år
  • Eventuella fyllnadsval
 15. Val av revisor
  • Ordinarie revisor för två år
  • Sammankallande för ett år
  • En suppleant för ett år
  • Eventuella fyllnadsval
 16. Val av valberedning
  • Ordinarie ledamot för två år
  • Sammankallande för ett år
  • Eventuella fyllnadsval
 17. Behandling av förslag och motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Avslutning
Övriga medlemsmöten 
Medlemsmöte hålles på styrelsens förslag, enligt annat medlemsmötes uppdrag eller när revisorerna så begär det . Sittande styrelse arrangerar mötet. Mötet leds av ordinarie ordförande och dokumenteras av ordinarie sekreterare om ej mötet beslutar annat. Vid mötet skall bland annat följande behandlas:
 1. Prövning av att förberedelser för mötet skett och att kallelse har utgått på stadgeenligt sätt
 2. Eventuellt val av mötesordförande
 3. Eventuellt val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 5. Behandling av förslag och motioner
 6. Övriga frågor
 7. Avslutning
Extra ärenden 
Ärenden som aktualiseras på årsmöte eller på ett övrigt medlemsmöte och som inte angetts i den av styrelsen utfärdade kallelsen upptas på dagordningen om mötet med minst två tredjedelars majoritet av de röstande så beslutar. Beslut i ärende kan dock inte fattas förrän styrelsen haft tillfälle att yttra sig.

§ 8 Styrelsen

8.1 Uppgift
Styrelsen, som väljs på årsmötet från medlemsföretagen, leder och ansvarar för föreningens arbete enligt medlemsmötes beslut och uppdrag samt svarar för kontakter och information inåt och utåt. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsmötena.

8.2 Sammansättning
Styrelsens består av:
 • ordförande vald för 1 år
 • 5 ledamöter valda för 2 år
 • Förutom ledamöter utsedda av årsmötet kan styrelsen adjungera till sig person med särskild kompetens.
8.3 Arbetsfördelning
Inom sig fördelar styrelsen följande uppdrag:
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
8.4 Arbetsordning
Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen avgör i samråd hur arbetet läggs upp och vilket antal styrelsesammanträden som är lämpligt. Konstituerande möte skall dock hållas snarast efter årsmötet.

8.5 Beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. Minst tre ledamöter med rösträtt måste vara närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal vid omröstning har mötesordförande utslagsröst.

§ 9 Arbetsgrupper

9.1 Uppgifter
Styrelsen beslutar om tillsättande av arbetsgrupper samt arbetsområden för dessa.

9.2 Val av arbetsgruppsdeltagare
Deltagare i arbetsgrupp godkännes av styrelsen.

9.3 Finansiering
Kostnader för arbetsgrupp skall normalt finansieras inom föreningens budget. Om arbetet kan antas dra särskilt höga kostnader kan medlemsmöte besluta om särskild utdebitering. Styrelsen kan besluta om att mottaga bidrag till arbetsgrupp från enskild medlem, distributör, leverantör eller annat företag som arbetar inom föreningens intresseområde.

§ 10 Revision

10.1 Revisionsarbetet
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning, årsbokslut och räkenskaperna. Granskningen skall göras enligt god revisionssed. Revisorerna skall årligen till föreningsstämman avlämna en revisionsberättelse där uttalande lämnas om ansvarsfrihet för styrelsen, frågan om fastställande av balans- och resultaträkning samt hanteringen av föreningens över- eller underskott. För sitt arbete har revisorerna full tillgång till föreningens redovisning och dokumentation samt rätt att närvara vid styrelse- och arbetsgruppsmöten. Kallelser till sådana möten skall sändas till revisorerna.

10.2 Revisorer
För revision av styrelsens arbete skall finnas revisorer - två ordinarie revisorer varav en är sammankallande och en revisorssuppleant.

10.3 Årsredovisning och revision
Förslag till verksamhetsberättelse och bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast 21 dagar före årsmötet. För revisionen upprättas revisionsberättelse som skall föreligga senast 7 dagar före årsmötet.

10.4 Val
Årsmötet väljer ordinarie ledamot för två år. Sammankallande väljs för ett år samt en suppleant väljs för ett år.

§ 11 Valberedning

11.1 Uppgift
Valberedningens ledamöter skall följa föreningens arbete och skall redovisa förslag, förankrade hos de berörda, till besättning av de poster som skall tillsättas av årsmötet. Valberedningens förslag skall föreligga 14 dagar före årsmötet

11.2 Sammansättning
Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

11.3 Val
Årsmötet väljer ordinarie ledamot för två år. Sammankallande väljs för ett år. Ledamöterna väljs från medlemsföretagen.

§ 12 Seminarier och övriga sammankomster

12.1 Förutsättning
För behandling av särskilt intressanta och omfattande frågor kan medlemsmöte besluta om anordnande av seminarier eller annan sammankomst.

12.2 Deltagande
Rätt att deltaga i sammankomster av seminariekaraktär har i första hand medlemmar som uppfyller kraven om medlemskap enligt §§ 3:1 och 3:2. Övriga intresserade får deltaga i mån av plats.

12.3 Arrangerande
Styrelsen arrangerar seminarier om medlemsmötet ej annat beslutar.

12.4 Ekonomi
Öppna sammankomster av seminariekaraktär skall minst bära sina egna kostnader.

12.5 Samordning
Strävan skall vara att förlägga öppna sammankomster (seminarium) i anslutning till medlemsmöten.

§ 13 Stadgeändring

13.1 Förutsättning
Stadgeändring kan aktualiseras genom motion eller förslag.

13.2 Beslutsordning
Ändring av dessa stadgar skall ske efter beslut på föreningens årsmöte eller medlemsmöte om minst 2/3-delar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Förslag till stadgeändring skall bifogas möteshandlingarna.

13.3 Giltighet
Ändring är gällande från och med att beslutet enligt 13.2 fattats.

§ 14 Föreningens upplösning

14.1 Förutsättning
14.1.1 Motion
Motion till medlemsmöte kan upptaga fråga om föreningens upplösning.
14.1.2 Bristande ekonomiska förutsättningar
Upplösning av föreningen får aktualiseras av styrelsen om antalet betalande medlemmar understiger en nivå som medger fortsatt arbete.

14.2 Beslut
Likalydande beslut om upplösning skall fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

14.3 Avvecklingsorganisation
Avvecklingen genomförs av den vid andra avvecklingsbeslutet sittande styrelsen eller av arbetsgrupp för avvecklingen, utsedd vid det sista medlemsmötet.

14.4 Genomförande
Pågående affärsengagemang avvecklas och avslutande balansräkning upprättas. Samlad dokumentation behandlas enligt avvecklingsansvarigas bedömning.

14.5 Ekonomi
Hur ett eventuellt överskott skall behandlas beslutas vid det sista medlemsmötet.

Sigtuna 1998-11-27 Stadgar antagna för Centrex Användarförening Kalmar 2000-05-24 Stadgar reviderade
Linköping 2003-05-13 Stadgar reviderade
Göteborg 2004-05-11 Stadgar reviderade
Göteborg 2012-04-23 Stadgar reviderade

Sandviken 2015-04-21 Stadgar reviderade vid årsmöte utifrån föreningens namnbyte och utvidgning

1007
1036